PROPOZYCJE - DUCHOWE WSPARCIE...

"Bóg nikogo nie potępia"
/św. Faustyna Kowalska/

Droga Krzyżowa - propozycje:

WIELKI POST 2017 r. 

03-05 marca 2017 r.
WOM dla dzieci klas 4-6. Koszt 60zł. Ks. Karol Misiewicz,

10-12 marca 2017 r.
Bierzmoaza: Ks. Marek Proszek, Julita Depczyńska. Koszt 60zł.

24 –26 marca 2017 r.
WOM dla młodzieży od 1 gimn. Koszt 60zł.

31 –02 marca 2017 r.

Rekolekcje KSM.

08 kwietnia 2017 r.
Wielkopostny Dzień Skupienia dla dorosłych.

13-16 kwietnia 2017 r.
Triduum Paschalne w Glotowie: Ks Marek Proszek, Julita Depczyńska.

http://www.warmia.oaza.pl/ ;
http://www.zacheusz.manifo.pl/

https://www.facebook.com/RekolekcyjnyDomZacheusz

Zgłoszenia: 
w temacie rodzaj rekolekcji. 

Zaliczka bezzwrotna – 20zł.

konto parafialne
WBS o. Jonkowo 32 8857 0002 3001 0000 4721 0001 
Z dopiskiem: wpłata na ……, nazwisko, termin rekolekcji

Kontakt:
Elżbieta Olender
tel. 505 133 927 

MIŁOŚĆ BOŻA:

 • "Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie" (Iz 49,15)
 • "Bo góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie" (Iz 54,10)
 • "Ukochałem cię odwieczną miłością" (Jr 31,3)
 • "Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował" (Rz 8,37)
 • "Miłość nigdy nie ustaje" (1 Kor 13,8)
 • "Z miłości przeznaczył nas dla siebie" (Ef 1,4-5)

GRZECH:

 • "Szczęśliwy ten, któremu zostanie odpuszczona nieprawość" (Ps 32)
 • "Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję" (Ps 51)
 • "Ale Ty udzielsz przebaczenia" (Ps 130)
 • "Kto przeciw mnie grzeszy, duszę swą rani" ( Prz 8,36)
 • "Dziecko zgrzeszyłeś? Nie czyń tego więcej" (Mdr 21,1)
 • "Ufaj syny! Odpuszczone są ci twoje grzechy" (Mt 9,2)
 • "Nie mówię ci, że siedem raz, lecz aż siedemdziesią siedem razy (masz przebaczyć)" (Mt 18,22)
 • "Każdy, kto popełnia grzech jest niewolnikiem (...). Jeżeli Syn was wyzwoli, wówczas będziecie wolni" (J 8,34-36)
 • "Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20,23)
 • "Chrystus umarł za nas, gdybyśmy byli keszcze grzesznikami" (Rz 5,8)
 • "Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 5,20)
 • "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie" (Rz 6,23)

ZBAWIENIE:

 • "Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych" (Mt 11,29)
 • "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście" (Łk 4,21)
 • "Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16)
 • "Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości" (J 10,10)
 • "Nikt nie przynosi do Ojca, inaczej jak tylko przeze Mnie" (J 14,6)
 • "Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągnie zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznanie jej ustami
  - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony" (Rz 10,9-10)
 • "Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, ale jest darem Boga: nie z uczynków,
  aby się nikt nie chlubił" (Ef 2,8-9)
 • "Jest to bowiem i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni
  i doszli do poznania prawdy" (Tym 2,2-4)

DUCH ŚWIĘTY:

 • "I dam wam serce i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyliwedług mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali" (Ez 36,26-27)
 • "Oto Ja wam daję ducha, byście żyli" (Ez 37,5)
 • "Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileżbardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą" (Łk 11,13)
 • "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego" (J 3,5)
 • "A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem" (J 14,26)
 • "Weźmijcie Ducha Świętego" (J 20,22)
 • "Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym" (Dz 1,5)
 • "I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2,4)
 • "Pan zaś - to Duch, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność" (2 Kor 3,17)
 • "Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa" (Gal 5,22)

WSPÓLNOTA:

 • "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19)
 • "Przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli,
  by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy" (Mk 3,13-15)
 • "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu" (Mk 16,15)
 • "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałe; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżli będziecie się wzajemnie miłowali"
  (J 13,34-35)
 • "Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dz 3,42)
 • "Podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami" (Rz 12,5) 

WYZNANIE JEZUSA, JAKO PANA I ZBAWCĘ:

 • "Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego" 
  (J 1,12)
 • "Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego" (J 3,3)
 • "Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgłagodzone" (Dz 3,19)
 • "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5,29)
 • "Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia"
  (Dz 17,30)
 • "Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowujmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa, Chrystusa" (Rz 5,1)
 • "Jeżeli więc ktos pozostaje w Chrystusie, jest nowy stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe" (2 Kor 5,17)
 • "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną" (Ap 3,20)

TRON ŻYCIA - KTO JEST W CENTRUM TWOJEGO ŻYCIA?

LEGENDA: E - ego; IHS - Jezus Chrystus

Człowiek niewierzący - moje EGO w centrum życia...

Oto obraz człowieka, który nigdy nie słyszał o Jezusie. Cała prawda Ewangelii nie dotarła. Rysunek ten przedstawi człowieka, który jest ochrzczony. Gdzieś nawet usłyszał o Jezusie, ale wyrzekł się Go. Taka osoba nie chce słyszeć
o Bogu, wierze, Kościele. Ktoś taki uważa, że sam sobie w życiu poradzi. I na tronie własnego życia posadził swoje Ego. Jednak codzienne sprawy, wszelkie obowiązki, niespodziewane problemy (obrazują to te czarne kropki), pokazują,
że nie zawsze wszystko jest pod kontrolą. Ledwo zaczyna radzić sobie z jednym problemem, zaraz na głowę spada inny. W kązdej sytuacji - wie, że jest sam i może liczyć tylko na siebie.

Człowiek wierzący, ale nie traktujący swojej wiary poważnie...

Ten schemat obrazuje niby podobny do powyższego, bo dalej w centrum życia jestem JA. Jest jednak pewna różnica: ten człowiek jednak uważa, że wierzy. Traktuje religię i Boga, jak złotą rybkę, która ma spełnić jego życzenia.
Jak będzie potrzebny Bóg to wtedy się pomodlę. Taka osoba może nawet co niedzielę chodzić do Kościoła, ale robi to raczej z obowiązku, przyzwyczajenia, dla świętego spokoju. Tutaj dalej osoba uważa, że Bóg jest Stwórcą, ale o swoje życie zatroszczę się sam, bo kto lepiej jak właśnie ja, wiem, czego mi najbardziej potrzeba. Życie jednak nadal pokazuje, że nie nad wszystkim mam kontrolę. Taki człowiek czuje, że coś jest nie tak - nie ma sił, chęci, nie szuka
by coś zmienić.

Człowiek żyjący wiarą...

Ostatni rysunek przedstaiwa człowieka żyjącego wiarą. To ktoś, kto uznał JEZUSA, jako PANA i ZBAWICIELA.
W centrum życia jest Bóg, zgodnie z powiedzeniem: "jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko w życiu
będzie poukładane. Ego jest w służbie życiu. Rezygnacja z siebie nie oznacza niewoli, ale właśnie oznacza prawdziwą WOLNOŚĆ. Wszystkim sprawami zajmuje się Bóg, bo tylko ON wie, co jest dla mnie najlepsze. Taki człowiek jest szczęliwy, bo zaufał Stwórcy, który pokazuje, co należy czynić. Tutaj zaczyna się prawdziw przygoda z Bogiem,
którego nazywa się PRZYJACIELEM.