- Zgłoszenie do konkursu jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć na obrazek po lewej stronie i odpowiedzieć na kilka pytań.

Szanowni Państwo!

Ruszyła II edycja konkursu „Anioł Młodzieży 2020”!

Konkurs skierowany jest do osób dorosłych, zamieszkujących teren Archidiecezji Warmińskiej, które pracują z młodzieżą, wspierającąc ich duchowy rozwój. W trosce o dalszy rozwój ewangelizacji wśród młodzieży w naszej diecezji oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność ewangelizacyjną młodych, organizujemy konkursu pt. ANIOŁ MŁODZIEŻY 2020.

Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek animatorów młodzieżowych. Patronat nad konkursem objął ks. abp. dr Józef Górzyński Metropolita Warmiński

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 15 marca 2020 r.

Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu.


Ogłoszenie wyników: 4 kwietnia 2020 roku 


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.Zgłoszenia nadsyłamy na adres:

„ANIOŁ MŁODZIEŻY“
Warmińskie Duszpastesrwto Młodzieży
ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn

Pobierz plikiRegulamin konkursu 
Anioł Młodzieży 2020


§1. Cel konkursu

1. Promowanie postaw bezinteresownego zaangażowania na rzecz warmińskiej młodzieży, poprzez towarzyszenie im w rozwoju duchowym oraz rozwijania talentów
i pasji w duchu chrześcijańskim.
2. Zachęcanie innych osób do poświęcania się dla dobra młodzieży, by stawali się autentycznymi świadkami dla młodych, a przez to ukazywali im piękno bezinteresownej służby na rzecz drugiego człowieka – służby, która kształtuje, rozwija i nadaje sens.
3. Promocja podejmowanej służby w lokalnych środowiskach, aby stała się pomocą oraz natchnieniem dla innych.


§2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży (zwane dalej Organizatorem)
2. Adres Organizatora: ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i rozstrzygania spraw niezawartych w Regulaminie. Ewentualne zmiany będą publikowane na stronie www.mlodzi.archwarmia.pl.


§3. Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli, katechetów, księży, sióstr zakonnych, animatorów grup młodzieżowych, powyżej 18 roku życia, zamieszkujących teren Archidiecezji Warmińskiej.
2. Komisja konkursowa bierze pod uwagę działalność w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020.
3. Każde zgłoszenie zostanie wynagrodzone dyplomem, a spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybranych 10 laureatów, którzy otrzymają okolicznościowe statuetki „Anioła Młodzieży 2020”. Sylwetki i działalność trzech osób z największą liczbą punktów, zostaną zaprezentowane podczas Diecezjalnego Święta Młodych.
3. Osoba zgłaszająca się oświadcza, że opis działalności zgodny jest z prawdą.
4. Kandydat każdego roku może zgłaszać swoją kandydaturę, ocenie podlega okres od 1 września 2018 do dnia dzisiejszego.


§4. Ocena 

1. Laureatów wyłania powołana w tym celu komisja konkursowa.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Arkusz zgłoszeniowy należy przesłać do 15 marca 2020 r. drogą pocztową na adres Organizatora konkursu z dopiskiem „Anioł Młodzieży 2020” (Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży, ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn). Brana jest pod uwagę data otrzymania listu przez Organizatora. Zgłoszenia nadesłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.
4. W sposób szczególny pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:
a. oryginalność podejmowanych działań,
b. czas poświęcany młodzieży,
c. współpraca z różnymi środowiskami (parafia, ośrodki kultury, stowarzyszenia itd.),
d. ilość osób objętych działaniem.
5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.


§5. Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie uroczystej gali wręczenia statuetek „Anioła Młodzieży 2020”, jest to również diecezjalnego Święta Młodych, które
odbędzie się w Olsztynie, dnia 4 kwietnia 2020 roku (sobota) – rozpoczęcie spotkania
o godz. 11:00 (Kuria Archidiecezji Warmińskiej, ul. Pieniężnego 22, Olsztyn).

§6. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej:
www.mlodzi. archwarmia.pl
3. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na ukazanie swojej działalności
w materiałach promocyjnych Warmińskiego Duszpasterstwa Młodzieży.
4. Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.
5. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Organizator – Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży.
6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie dla celów Konkursu mogą zostać podane w prasie katolickiej oraz publikowane na stronie internetowej Organizatora wyłącznie w celu przedstawienia listy laureatów Konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.

Olsztyn, 23 sierpnia 2019 r.

A tak było w 2019 roku:
Podczas Święta Młodych poznaliśmy laureatów, zgłoszonych do konkursu "Anioła Młodzieży 2019":

1. Katarzyna Kobusińska
2. Małgorzata Bach
3. Julita Depczyńska OV
4. Janina Krzyżanowska
5. Paulina Orzechowska
6. Iwona Opońska
7. Łukasz Brzuchalski
8. Krzysztof Kurta
9. Hm. Małgorzata Siergiej HR
10. S. Róża z Braniewa CSC

Patronat:

1. J. E. Ks. Abp. Józef Górzyński
– Metropolita Warmiński

2. Pan Krzysztof Marek Nowacki
– Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

3. Ks. Adam Bielinowicz
- Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej KAW

Serdecznie gratulujemy!

Szykujemy już kolejną edycję "Anioł Młodzieży 2020"

Do pobrania: